Close

Raport bieżący 9/2021 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

Wróć do listy
21.10.2021

Raport bieżący 9/2021 – Wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla akcji serii D,E,F Werth-Holz S.A.

Postawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Treść raportu:
Zarząd Spółki Werth-Holz S.A. („Emitent”), z siedzibą w Warszawie, przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 21 października 2021 r. powziął informacje o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu  20 października 2021 r. uchwały nr. 1068/2021 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D, E i F spółki WERTH-HOLZ S.A. o następującej treści:

  • 1 Na podstawie § 7 ust. 1, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2 ust. 1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

 1) określić dzień 25 października 2021 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect następujących akcji zwykłych na okaziciela spółki WERTH-HOLZ S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda:

  1. a) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii D,
  2. b) 1.584.000 (jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) akcji serii E,
  3. c) 30.800.000 (trzydzieści milionów osiemset tysięcy) akcji serii F

 – pod warunkiem dokonania w dniu 25 października 2021 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem „PLWRTHL00016”;

 2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „WERTHHOLZ” i oznaczeniem „WHH”.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Andreas Madej p.o. Członka Zarządu