Close

Raprt bieżący 13/2016 z dnia 10 października 2016 r. – Informacja o umowie akcjonariuszy

Wróć do listy
10.10.2016

Raport bieżący 13/2016 z dnia 10 października 2016 r.

Tytuł: Informacja o umowie akcjonariuszy

Postawa prawna: art 17 ust. 1 MAR informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd spółki Werth-Holz S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 09.10.2016 r. otrzymał od Cantorelle Limited („Cantorelle”), a w dniu 10.10.2016 r. od Grassalen Investments Limited (Grassalen), informację, że Cantorelle i Grassalen są stroną zawartej w dniu 6 października 2016 r. umowy trzech akcjonariuszy Werth-Holz S.A. (dalej „Umowa”) dysponujących łącznie 90,85% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 90,85% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Umowa reguluje pomiędzy trzema akcjonariuszami m.in. kwestie związane z zasadami powoływania Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz potencjalnego umorzenia 23 obligacji serii G i 3 serii H Spółki o wartości nominalnej wynoszącej 100.000 zł każda.

W szczególności Umowa przewiduje, że każdy akcjonariuszy Spółki posiadający co najmniej 29% kapitału zakładowego Spółki uprawniony będzie do powoływania jednego członka Zarządu („Członek Zarządu Mianowany”) oraz do powoływania maksymalnie dwóch członków Rady Nadzorczej („Mianowany Członek Rady Nadzorczej”) w Radzie Nadzorczej liczącej od 6 do 8 członków. Zgodnie z Umową w terminie 14 dni od jej podpisania zwołane zostanie NWZA, które wprowadzi stosowne zmiany w Statucie Spółki. W zakresie obligacji serii G i H, których emitentem jest Spółka, Umowa przewiduje, że obligacje te zostaną umorzone przez ich posiadaczy jeżeli w latach 2017-2021 Spółka nie osiągnie ustalonych w Umowie wyników finansowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Członek Zarządu
Renata Białek Członek Zarządu