Close

NWZA 09-12-2022

Wróć do listy
09.12.2022

Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

 Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 09 grudnia 2022 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

 1.       Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku Obrad.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową   kadencję.
 8. Podjęcie uchwał w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej.
 9. Wolne wnioski
 10. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

a.  pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu

 1. treść projektów uchwał
 2. wzór pełnomocnictwa
 3. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika

e.  uzasadnienie do projektu uchwały o odwołaniu i powołaniu członków rady nadzorczej

UCHWAŁY PODJĘTE NA NWZA

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Piotr Podgórniak Członek Zarządu