Close

NWZA 22-11-2019

Wróć do listy
22.11.2019

Raport 3/2019 – Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Werth-Holz S.A. na dzień 22 listopada 2019 r.

Podstawa prawna:
Art. 56 ust.1 pkt. 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Werth-Holz S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („NWZA”).

Zgodnie z brzmieniem art. 4022 k.s.h., Zarząd przedstawia następujące informacje:

NWZA zostaje zwołane na dzień 22 listopada 2019 r. na godzinę 11:00, w kancelarii notarialnej notariusz Katarzyny Gurdy znajdującej się w Warszawie przy ul. Puławskiej 28 lok. 7 z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku Obrad.
  5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  6. Podjęcie uchwał w przedmiocie odwołania Członków Rady Nadzorczej.
  7. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
  8. Wolne wnioski
  9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 4061 § 1 k.s.h. prawo uczestniczenia w WZA Spółki mają osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą NWZA („dzień rejestracji” uczestnictwa w WZA).

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Spółki przekazuje:

1. Ogłoszenie zarządu Werth-Holz S.A. o zwołaniu NWZA
2. Projekty uchwał
3. Uzasadnienie uchwały o odwołaniu i powołaniu nowych członków rady nadzorczej
4. Formularz pełnomocnictwa na NWZA
5. Instrukcja głosowania na NWZA
6. Podjęte uchwały


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:

Jarosław Gniadek Prezes Zarządu
Kamil Drewiecki Członek Zarządu